เกี่ยวกับกิจกรรม/งานประชุม/สัมมนาของมหาวิทยาลัย

อาจารย์ มจธ. ร่วมกับ PTTGC ให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จ. ระยอง เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตร

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) และอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าให้ความรู้กลุ่มเ…

มจธ. ร่วมยินดีในโอกาสครบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2…

มจธ. โชว์ผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดแสดงผลงานวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แ…

ฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบอัตลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัย

หน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย (Branding and External Communications) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้า…

มจธ. ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยกลุ่มนักศึกษา Green Heart ชมรมจักรยานสีเขียว และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกต้นทองอ…

ศูนย์ EESH มจธ. เปิดบ้านสีเขียว ในงาน “KMUTT OPEN HOUSE 2019”

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสีเขียว ณ อาคาร G…

กลุ่มนักศึกษา Green Heart ปั่นไปปลูกต้นทองอุไร

นักศึกษา Green Heart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ร่วมกับชมรมจักรยานสีเขียว และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกต้นทอง…