เกี่ยวกับกิจกรรม/งานประชุม/สัมมนาของมหาวิทยาลัย

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. จัดอบรมหลักสูตร In-house Training รูปแบบออนไลน์ ให้กับการเคหะแห่งชาติ

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดอบรมหลักสูตร In-house Training รูปแบบออนไลน์หลักสูตร “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัย” ให้กับผู้บริหาร วิศวกรและสถาปนิก การเคหะแห่งชาติ

มจธ. จัดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 8 ทางเลือกแห่งโอกาสสำหรับคนพิการ

เมื่อโชคชะตาทำให้ประตูแห่งความฝันและความสำเร็จทำได้ยากลำบากเป็นทวีคูณ คนพิการหลายๆรายอาจรู้สึกถึงความยากลำบากในการเริ่มต้นใหม่เนื่องด้วยปัจจัยหลายๆ อย่างแตกต่างกันออกไป อีกทั้งโอกาสและเส้นทางเริ่มต้นสำหรับคนพิการนั้นมีอยู่อย่างจำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้หยิบยื่นโอกาสให้กับคนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 8

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง มจธ. ร่วมกับ APEC จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแสงสว่างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการส่องสว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านแสงสว่างในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในหัวข้อ The APEC Workshop on university collaboration to support data gathering and analysis in energy efficiency and renewable energy ในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Event) ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2564

ยาคอบ เยนเซ่น ดีไซน์ สตูดิโอดีไซน์ชั้นนำจาก Denmark จับมือ มจธ. ยกระดับ young talent สู่กลุ่มผู้บริหารแถวหน้า

• ผสานความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศเดนมาร์กเป็นครั้งแรก ในการให้ความรู้และทักษะด้านการดีไซน์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ • มุ่งเน้นไปยังการสร้างบุคลากรชั้นนำ ด้วยการให้ความรู้และทักษะด้านการดีไซน์ที่เน้นความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อขับเคลื่อน Creative Economy ของประเทศ • ตั้งเป้ากระจายความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายตั้งแต่นักศึกษาไปยังกลุ่มผู้บริหารชั้นนำในภาคธุรกิจของประเทศ

SUN Thailand เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดัน SDGs 2030 ในทุกพื้นที่มหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู่ระดับชาติ

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) 17 ข้อของสหประชาชาติ ที่มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ขจัดความยากจน ความเหลื่อมล้ำ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น เป็นหัวข้อหลักในการประชุมประจำปีของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice Sharing & Learning Experience” เพื่อร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยรวมพลังขับเคลื่อนเป็นพื้นที่การศึกษาแห่งความยั่งยืนภายใต้กรอบ SDGs 2030

เกียรตินาคินภัทร จับมือ มจธ. เสริมแกร่ง SME สู้โควิด-19 และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อดำเนินโครงการ KKP & STECO SMEs Clinic หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถพลิกฟื้นธุรกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนยกระดับความสามารถทางการแข่งขันสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ณ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนอโศก นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เป็นพิเศษนั้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ไม่ได้นิ่งนอนใจและได้คอยติดตามดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยธนาคารพบว่านอกเหนือจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน ลูกค้าจำนวนมากยังต้องการการสนับสนุนในแง่ขององค์ความรู้ทางธุรกิจและการบริหารจัดการที่จำเป็นสำหรับการพลิกฟื้นธุรกิจในสถานการณ์ที่ท้าทาย ธนาคารจึงได้ร่วมมือกับศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดตั้งโครงการ KKP & STECO SMEs Clinic ขึ้น โดยภายใต้โครงการนี้ ลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารจะมีโอกาสได้เจาะลึกความรู้เรื่องการบริหารจัดการและยกระดับศักยภาพธุรกิจจากคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเครือข่าย ตลอดจนรับคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการปรับกลยุทธ์หรือรูปแบบธุรกิจเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง…

อาจารย์ มจธ. ร่วมกับ PTTGC ให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จ. ระยอง เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตร

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) และอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าให้ความรู้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนมะม่วง ในพื้นที่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อการทำเกษตรอย่างยั่งยืน

มจธ.จัดการนำเสนอผลงานนักศึกษาป.โท โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS) โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง ณ โรงงานแปรรูปสุกร ของ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง ณ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร จ.ลพบุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 การนำเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุรวุฒิ ขำคม  น.ส.พลอย สิงห์เอี่ยม  น.ส.สกาวรัตน์ แดงเปี่ยม  น.ส.เบญจพร แป้นจันทร์ …

มจธ. ฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานฯแก่เจ้าหน้าที่อุทยานฯภูแลนคา

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน) ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การใช้และบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานชนิดเคลื่อนย้ายได้ให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูแลนคา จ.ชัยภูมิ ภายใต้โครงการการพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูแลนคาสู่ต้นแบบอุทยานแห่งชาติเขียวด้วยพลังงานสะอาด ซึ่งมี อาจารย์ นักวิจัย มจธ. และบริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยายและฝึกอบรม นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขาสก จ.สุราษฎร์ธานี อุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า จ.เลย เข้าร่วมการฝึกอบรมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการความร่วมมือ “การศึกษารูปแบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมสำหรับอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของประเทศไทย” ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่าง มจธ. กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยในยุคแรกนั้นเริ่มมาจากระบบพลังงานสำหรับพื้นที่ห่างไกลของนักศึกษาปริญญาโทของ มจธ. โดยระบบส่วนใหญ่จะเป็นแบบพื้นฐานไม่ได้เชื่อมต่อกับสายส่งไฟฟ้าออกแบบหนึ่งพื้นที่ต่อหนึ่งระบบ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบจากการรวบรวมข้อมูลจากอุทยานฯ กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็น smart system ที่สามารถเลือกพลังงานที่เหมาะสมและนำไปปรับใช้ได้กับพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของความต้องการใช้งานและแหล่งกำเนิดพลังงานได้อย่างยั่งยืน รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มจธ. กล่าวว่ากรมอุทยานฯ เป็นกำลังสำคัญของประเทศที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยว…

มจธ. ร่วมยินดีในโอกาสครบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบ 90 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชยากไร้ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา ตามวัตถุประสงค์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

มจธ. โชว์ผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดแสดงผลงานวิจัยและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2562

มจธ. ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มมิตรผล

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ โดย นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงานและธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล และนายศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของ มจธ.กับกลุ่มมิตรผล รวมถึงนักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

Train the Trainer และระดมสมองเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดกิจกรรม Train the Trainer และระดมสมองเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน สำหรับ นักศึกษา/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ บรรยายโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกิจกรรมระดมสมอง เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ภายในมจธ. โดยทีมนักศึกษา Green Heart ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการรณรงค์ลดใช้พลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จะสร้างความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืน กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDG 2030 เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ และเป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 2406 อาคารเรียนรวม 2 มจธ.

มจธ. เปิดอบรมหลักสูตรฝึกอบรม – ฝึกงานคนพิการ’62 มีคนพิการร่วมโครงการ 56 คน

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ โดยรับคนพิการร่วมโครงการในปีนี้ เป็นรุ่นที่ 6 จำนวน 56 คน พิธีเปิดโครงการจัดขึ้นในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร. สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ สร้างวัฒนธรรมการมีจิตสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรและนักศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างสังคมให้เข้มแข็งและเท่าเทียม มจธ.พร้อมที่จะพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมกระจายสู่สังคม นำไปสู่การสร้างประโยชน์ให้กับคนพิการในด้านการทำงานและการใช้ชีวิตให้สะดวกขึ้น ประกอบกับการแสวงหาเครือข่ายหลายกลุ่มในการร่วมกันพัฒนางานด้านนี้ให้มากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนพิการได้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น ปัจจุบันในมหาวิทยาลัยมีคนพิการทำงานในคณะและภาควิชา 7-8 คน ประชาคม มจธ. มีความภาคภูมิใจที่ได้ทำโครงการเพื่อคนพิการ เราเชื่อว่าสังคมที่เปิดโอกาสให้คนพิการได้มีส่วนร่วมในการทำงานเป็นสังคมที่สมบูรณ์และงดงาม นายสุเมธ ท่านเจริญ ประธานโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการฯ กล่าวว่า มจธ. ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือคนพิการให้สามารถประกอบอาชีพได้ เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดยการจัดฝึกอบรม-ฝึกงานในอาชีพที่เหมาะสมกับความต้องการของสถานประกอบการและคนพิการ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 การดำเนินงานที่ผ่านมารวม 5…

ฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบอัตลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัย

หน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย (Branding and External Communications) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบอัตลักษณ์องค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้กับกลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด สำนักงานอธิการบดี