Train the Trainer และระดมสมองเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) ร่วมกับ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา จัดกิจกรรม Train the Trainer และระดมสมองเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีพลังงาน สำหรับ นักศึกษา/บุคลากร/เจ้าหน้าที่ บรรยายโดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นกิจกรรมระดมสมอง เพื่อเสนอแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน ภายในมจธ. โดยทีมนักศึกษา Green Heart ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนวทางที่ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการรณรงค์ลดใช้พลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่จะสร้างความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการสร้างสังคมสีเขียวที่ยั่งยืน กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมนี้ สอดคล้องกับSDG 2030 เป้าหมายที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้และการศึกษาด้านความยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ และเป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 2406 อาคารเรียนรวม 2 มจธ.