กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ชั้น 4  อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140

โทรศัพท์  0 2470 8411-4, 0 2470 8418-9
โทรสาร 0 2427 8595
อีเมล prmail@kmutt.ac.th

Strategic Communications and Marketing Unit

The 4th floor, the Office of the President Building
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand

Phone: +66 2470 8412
Fax: +66 2427 8595
Email Address: prmail@kmutt.ac.th

บทบาทและหน้าที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด

diew.koo@mail.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 0 2470 9092

หน้าที่รับผิดชอบ

สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานด้านภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด
โดยกำกับนโยบายและขับเคลื่อนในภารกิจที่เกี่ยวข้อง และประสานกับการทำงานของมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

หน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย และหน่วยการตลาด

ชั้น 4  อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140

โทรศัพท์  0 2470 8415-7
โทรสาร   0 2427 8595
อีเมล  pr@mail.kmutt.ac.th

Branding and External Communications Unit

The 4th floor, the Office of the President Building
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand

Phone: +66 2470 8415-7
Fax: +66 2427 8595
Email Address: pr@mail.kmutt.ac.th

บทบาทและหน้าที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดี่ยว กุลพิรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด

diew.koo@mail.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 0 2470 9092

หน้าที่รับผิดชอบ

สั่งและปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับงานด้านภาพลักษณ์องค์กรและการตลาด
โดยกำกับนโยบายและขับเคลื่อนในภารกิจที่เกี่ยวข้อง และประสานกับการทำงานของมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

บงกชพร สุวรรณรัตน์

นักประชาสัมพันธ์

bongkotporn.suw@kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 0 2470 8417

หน้าที่รับผิดชอบ

งานด้านการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
งานด้าน Partnership Management System
สื่อสังคมออนไลน์
บริการให้คำปรึกษาด้านภาพลักษณ์องค์กร

โสภิณ ลิ้มวิไลกุล

นักประชาสัมพันธ์

sophin.lim@mail.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 0 2470 8415

หน้าที่รับผิดชอบ

เผยแพร่บทความวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ความเคลื่อนไหว และผลงานของมหาวิทยาลัย
สื่อมวลชนสัมพันธ์

สุภาพรรณ จงจตุรโชค

นักประชาสัมพันธ์

supapan.jon@mail.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 0 2470 8415

หน้าที่รับผิดชอบ

การประชาสัมพันธ์ภายนอก
การสื่อสารสร้างแบรนด์
จัดทำแผนการทำงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย

กรรณิการ์ ส่องจ้า

นักประชาสัมพันธ์

kannika.son@mail.kmutt.ac.th
โทรศัพท์ 0 2470 8416

หน้าที่รับผิดชอบ

ดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ภายนอก
ผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์
ให้คำปรึกษาและออกแบบตัวอย่างงาน ให้กับหน่วยงาน คณะ สำนัก ตามคู่มืออัตลักษณ์องค์กร