อาจารย์ มจธ. ร่วมกับ PTTGC ให้ความรู้เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จ. ระยอง เรื่องการบริหารจัดการน้ำใต้ดินเพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตร

ดร.ปริเวท วรรณโกวิท หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO) และอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าให้ความรู้กลุ่มเ…