SUN Thailand เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ตั้งเป้าผลักดัน SDGs 2030 ในทุกพื้นที่มหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนสู่ระดับชาติ

เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals –SDGs) 17 ข้อของสหประชาชาติ ที่มุ่งหวังจะช่วยแก้ปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ เช่น ขจัดความ…