Media Contacts

โสภิณ ลิ้มวิไลกุล

โทรศัพท์ 0 2427 8415
อีเมล sophin.lim@mail.kmutt.ac.th

สุภาพรรณ จงจตุรโชค

โทรศัพท์ 0 2427 8415
อีเมล supapan.jon@mail.kmutt.ac.th

กรรณิการ์ ส่องจ้า

โทรศัพท์ 0 2427 8416
อีเมล kannika.son@mail.kmutt.ac.th

หน่วยงานการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย และหน่วยการตลาด

ชั้น 4  อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  10140
โทรศัพท์  0-2470-8415-7
อีเมล pr@mail.kmutt.ac.th