มจธ.จัดการนำเสนอผลงานนักศึกษาป.โท โครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS)

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS) โดยในครั้งนี้มีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง ณ โรงงานแปรรูปสุกร ของ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 ที่ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโทในโครงการทักษะวิศวกรรมอาหาร (FEPS) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผ่านการสนับสนุนทุนการศึกษาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในครั้งนี้มีนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เข้าเรียนรู้และปฏิบัติงานจริง ณ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานแปรรูปสุกร จ.ลพบุรี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2562 การนำเสนอผลงานในครั้งนี้เป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาจำนวน 6 คน ได้แก่ นายสุรวุฒิ ขำคม  น.ส.พลอย สิงห์เอี่ยม  น.ส.สกาวรัตน์ แดงเปี่ยม  น.ส.เบญจพร แป้นจันทร์ …