บทความ พร้อมภาพถ่ายอาจารย์ หรือนักศึกษาเจ้าของผลงาน

กลุ่มนักศึกษา Green Heart มจธ. ชนะเลิศโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำเสนอโครงงาน KMUTT Say No to single use plastic คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ภายใต้หัวข้อ “การลดปริมาณขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งในมหาวิทยาลัย” โดยมี ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ในหัวข้อ “ปฏิบัติการความยั่งยืน 2561: Action for the Goals” เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ทีม inSpectra มจธ. คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล

ผลงานระบบตรวจจับสสารด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม โดยทีม inSpectra มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน และนายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี เยาวชนดีเด่นด้านดิจิทัล Prime Minister’s Digital Award 2018 ประเภท Digital Youth of the Year จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสิรวิชญ์ บุตรมะรัถยา นายปวิณ เตโชโยธิน และนายสุทธิวัฒณ์ ส่งบุญแก้ว กล่าวว่า ทีม inSpectra ร่วมกันพัฒนาผลงานระบบตรวจจับการรั่วไหลของแก๊สด้วยภาพสเปกตรัม นวัตกรรมระบบตรวจจับสสาร ด้วยวิธีการหลอมรวมภาพถ่ายเชิงสเปคตรัม เพื่อเฝ้าระวังและตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส ช่วยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือนด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยหลักการของสเปคตรัมของแสงและการดูดกลืนพลังงานแสงในช่วงเฉพาะ หรือเรียกว่า Spectral signature มาใช้ในการตรวจจับสสาร ปัจจุบันตั้งเป้าโดยเน้นการตรวจจับการรั่วไหลของแก๊ส โดยพัฒนาร่วมกับบริษัท SCG Chemicals ซึ่งเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมีรายใหญ่ของประเทศ ที่มีความต้องการที่จะค้นหานวัตกรรมที่สามารถเข้ามาแก้ปัญหาการตรวจจับแก๊สซึ่งเป็นสสารที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า…

3 ห้องแล็บ มจธ. รับรางวัลดีเด่น ESPReL ระดับชาติ

3 ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น ESPReL ระดับชาติ ประกอบด้วย 1. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 2. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีววิทยา โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 3. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น” เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งตามมาตรฐาน ESPReLในประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยจากทั่วประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เกณฑ์ ESPReL Checklist เป็นการสำรวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารระบบ การจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู้และการอบรม และการจัดการข้อมูลและเอกสาร…

มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 9

นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมี ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ เป็นที่ปรึกษางานวิจัยทั้ง 2 ผลงานในการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 9

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มจธ. ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น  “ESPReL”

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  ตามเกณฑ์ ESPReL Checklist โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ในการประชุมวิชาการประจำปีด้านมาตรฐานการวิจัยเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ปี 2561  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช. 1  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเครือข่ายของภูมิภาค : ภาคกลาง  เข้าร่วมงาน 35 มหาวิทยาลัย  โดยมีห้องปฏิบัติการ จำนวนกว่า 50 ห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมนำเสนอผลงาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน งาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018

หุ่นยนต์ BLISS ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เด็กออทิสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจมหาชน จากการประกวดในงาน i-MEDBOT Innovation Contest 2018 ซึ่งเป็นการประกวดนวัตกรรมการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้ในด้านการแพทย์ จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. คว้า Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด Thailand Life Sciences Contest 2018

ผลงาน “Never Ever Falls” ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และสามารถขยายไปสู่กลุ่มเด็กเล็กได้ ผ่านเข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายของการประกวด Thailand Life Sciences Contest 2018 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS)

มจธ. ประกาศรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศรางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นและเจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษาผู้มีคุณสมบัติ ควรแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษาดีเด่น เจ้าหน้าที่สนับสนุนดีเด่นด้านการพัฒนานักศึกษา และรางวัลอันทรงคุณค่าด้านการบริการและพัฒนานักศึกษา จำนวน 11 ท่าน

นายนะ คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand

นายปิยวัฒน์ เชิดเพชรรัตน์ (นายนะ) นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าแชมป์คนแรกรายการค้นหาสุดยอดแร็ปเปอร์ Show Me The Money Thailand คว้าเงินรางวัล 1 ล้านบาท พร้อมการโชว์ที่เวที Show Me The Money Season 7 ณ ประเทศเกาหลีใต้

นักศึกษาไทยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ รายการ IARRC 2018 แคนาดา

ทีม ANDAMAN เป็นทีมจากนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน International Autonomous Robot Racing Competition (IARRC 2018) หรือการแข่งขันหุ่นยนต์รถแข่งอัตโนมัติระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 โดยการแข่งขันจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวอเตอร์ลู ประเทศแคนาดา   ทีม ANDAMAN ประกอบไปด้วย นายณัฐวัฒน์ เลิศปนิธาน (มาร์ค) หัวหน้าทีม นายพัชรพงศ์ ทองฉิม (ดิว) นายชรัณวัส จงประเสริฐ (นน) นายนิธิ อนุตรเวคิน (เจ) นายภควัต จุลละมณฑล (ซีโน่)  นางสาวกานต์รวี มโนชมภู (ก้าว) นางสาวธฤษิดา ธีรธรดำรงเดช (อิ๊บ) และนางสาวณัฐนันท์ ชาวโพงพาง (โดนัท) โดยมี รศ.ดร.เบญจมาศ พนมรัตนรักษ์…

ดร.ชอน ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ 1 ใน 30 ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์โดย Forbes Asia

ดร.ชอน ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา และจิตวิทยา นักวิจัยพัฒนาการด้านสมอง กระบวนการเรียนรู้ และความจำ สถาบันการเรียนรู้ มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 30 ด้านสุขภาพและวิทยาศาสตร์โดย Forbes Asia

ชุดตรวจวัดปริมาณไซยาไนด์ในมันสำปะหลัง สุดยอดงานวิจัย มจธ. เพื่อการเกษตร   

ผลงานนักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ คว้ารางวัลระดับดีเด่น การเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560  และรางวัลระดับดีเด่น การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2560 ในกลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 หรือ Thailand Research Expo 2017”

มจธ. พัฒนาแอพพลิเคชั่น “Walk2Cash” เพื่อส่งเสริมคนไทยรักสุขภาพ คว้ารางวัลเวที MEGA 2017

แอพพลิเคชั่น “Walk2Cash” เพื่อส่งเสริมสุขภาพด้วยการเดิน การวิ่ง สำหรับผู้คนในยุคสังคมดิจิทัลที่นอกจากจะได้สุขภาพที่แข็งแรง ข้อมูลจากการเดินหรือการวิ่งเป็นคะแนนสะสมภายในแอพพลิเคชั่นนำมาใช้แลกรางวัลสินค้า บริการจากโปรโมชั่นร้านค้าที่เข้าร่วม หรือเพื่อการบริจาค