ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มจธ. ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น  “ESPReL”

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่นในการยกระดับความปลอด…