3 ห้องแล็บ มจธ. รับรางวัลดีเด่น ESPReL ระดับชาติ

3 ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลห้องปฏิบัติการดีเด่น ESPReL ระดับชาติ ประกอบด้วย 1. ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร 2. ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีววิทยา โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ 3. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการปลอดภัยดีเด่น” เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งตามมาตรฐาน ESPReLในประเทศไทย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ข่ายห้องปฏิบัติการปลอดภัยจากทั่วประเทศ พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เกณฑ์ ESPReL Checklist เป็นการสำรวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ ทั้งหมด 7 ด้าน ประกอบด้วย การบริหารระบบ การจัดการความปลอดภัย ระบบการจัดการสารเคมี ระบบการจัดการของเสีย ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ ระบบป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย การให้ความรู้และการอบรม และการจัดการข้อมูลและเอกสาร…