บทความ พร้อมภาพถ่ายอาจารย์ หรือนักศึกษาเจ้าของผลงาน

สุดยอดทีมนศ.ไทยคว้า 4 รางวัลและชนะเลิศ People’s Choice Award การแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับโลก SDE 2019

ทีมนักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้าชัย 4 รางวัล โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ People’ s Choice Award และอีก 3 รางวัลจากการแข่งขันบ้านประหยัดพลังงานระดับโลก Solar Decathlon Europe 2019 (SDE19) ณ ประเทศฮังการี

วิศวกรรมเคมี มจธ. อันดับ 3 ของประเทศจากการจัดอันดับของ ARWU

วิศวกรรมเคมี ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 3 ของประเทศ  และอันดับ 401-500 ของโลก จากการจัดอันดับของ ARWU – ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES 2019 BY SHANGHAI RANKING CONSULTANCY การจัดอันอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอยู่ในกลุ่มอันดับ 401-500 อาทิ Nagoya University, Oklahoma State University, Washington University in St. Louis, University of Seoul, Technical University of Braunschweig เป็นต้น

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. อันดับ 1 ของประเทศ จากการจัดอันดับของ ARWU

วิศวกรรมเครื่องกล มจธ. ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และ อันดับ 151-200 ของโลกจากการจัดอันดับของ ARWU – ACADEMIC RANKING OF WORLD UNIVERSITIES 2019 BY SHANGHAI RANKING CONSULTANCY ทั้งนี้การจัดอันดับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกอยู่ในกลุ่มอันดับ 151-200 อาทิ Michigan State University, Newcastle University, Shanghai University, The University of Hong Kong, University of California, Los Angeles เป็นต้น

อาซาฮีมอบ 6 ทุนวิจัยให้ 6 งานวิจัยเด่น มจธ.

นักวิจัยไทย 4 สาขาปลื้มได้รับทุนมูลนิธิกระจกอาซาฮี จากประเทศญี่ปุ่น มจธ.เผยทุกงานวิจัยแสดงกึ๋นนักวิจัยไทยที่สร้างคุณประโยชน์ให้ชาติและส่งเสริมความสัมพันธ์ให้สองสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี (The Asahi Glass Foundation -AF) ประเทศญี่ปุ่นติดต่อกันมาแล้วปีนี้เป็นปีที่ 8 ซึ่งถือเป็นทุนวิจัยที่ให้ความสำคัญกับวงการวิทยาศาสตร์ของประเทศ โดยในปี 2562 มีนักวิจัย มจธ. ได้รับทุน จำนวน 6 คน รวมทุนที่ได้รับจำนวน 5 ล้านเยน หรือประมาณ 1,445,000 บาท สาขาวัสดุศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน คือ ดร.สุรเชษฐ์ กาฬสินธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยพัฒนาอุปกรณ์ wearable electronic sensor ผู้ใช้สวมใส่อุปกรณ์บนผิวหนังเพื่อตรวจวัดฮอร์โมน ความดัน การเต้นของหัวใจหรือโรคต่างๆ ผ่านเหงื่อหรือการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิบนผิวหนัง และ ผศ.ดร.สมพิศ วันวงษ์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ได้รับทุนวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัสดุสิ่งทออิเล็กทรอนิกส์จากผ้าใยธรรมชาติของไทยเพื่อใช้สำหรับอุปกรณ์เก็บเกี่ยวพลังงานชนิดไตรโบอิเล็กทริกส์นาโนเจเนอเรเตอร์ เพื่อศึกษาเทคนิคทางเคมีเพื่อปรับปรุงพื้นผิวของผ้าใยสับปะรด ผ้าใยกัญชง และผ้าไหมของไทย…

มจธ. อันดับที่ 801-1000 ของโลก ในผลการจัดอันดับล่าสุด QS World University Rankings 2020

มจธ. เป็นอันดับที่ 801-1000 ของโลก ในผลการจัดอันดับล่าสุด QS World University Rankings 2020 มจธ. เป็นอันดับ 5 ของมหาวิทยาลัยไทยร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้ในเกณฑ์ด้านชื่อเสียงด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย (Academic Reputation) และด้านทัศนคติของผู้จ้างงานต่อมหาวิทยาลัย (Employer Reputation) ได้อันดับกลุ่มที่ 501+ ของโลก

นักศึกษา มจธ. เจ๋ง พัฒนาผลงานทรานส์ฟาร์เมอร์ ควบคุมการเกษตรด้วยเทคโนโลยี

ปัจจุบันภาคการเกษตรถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญ แต่อาจจะยังไม่ค่อยมีการนำผลงานนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในภาคการเกษตรอย่างจริงจัง จึงเป็นที่มาของ ผลงานทรานส์ฟาร์เมอร์ ซึ่งเป็นระบบจัดการเกษตรที่ได้ทดลองแล้วบนแปลงปลูกผักจริง สามารถเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไป เพื่อลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น สภาพแวดล้อมที่ไม่อำนวย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตร  โดย ทีมสมาร์ทแฟคตอรี่ ประกอบด้วย นายณัฐพงษ์ มะลาเวช นายนนทวิชญ์ มากจันทร์ และนายศุภณัฐ ตันติอมรพงษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมอัตโนมัติ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด “Jinpao Automation Contest 2019” ได้รับทุนการศึกษา 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ      นายณัฐพงษ์ มะลาเวช เล่าว่า ได้นำความรู้วิชา Capstone Project ในชั้นเรียนที่บูรณาการระหว่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัลและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิชาระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิชาที่สอนให้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับภาคอุตสาหกรรม จึงมีแนวคิดที่สร้างผลงานทรานส์ฟาร์เมอร์ เป็นระบบการจัดการเกษตรกรรมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการใช้งานได้ง่าย โดยมีการใช้ระบบ IOT เข้ามาช่วย เช่น ระบบ…

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ภาควิชาคณิตศาสตร์ มจธ. ได้รับการยกย่องรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน

ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) คว้ารางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน พ.ศ. 2562 จัดโดยสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศยกย่องและมอบรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ที่จัดขึ้นในงานประชุมวิชาการ (ควอท) ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562  ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร (อาจารย์ปิง) กล่าวว่าวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานที่สำคัญของทุกสาขาวิชา ผมจึงจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย โดยเน้นการผสมผสานระหว่างการบรรยาย  และการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project based Learning) ในบรรยากาศห้องเรียนที่จะทำให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ หรือ Active Learning เพราะเราไม่อยากให้นักศึกษาแก้โจทย์ในเชิงสัญลักษณ์ได้เพียงอย่างเดียว อยากให้มีเขาความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่นเพื่อใช้แก้ไขสถานการณ์จริงได้ จึงพยายามบูรณาการคณิตศาสตร์กับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพว่าคณิตศาสตร์สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาได้จริง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาอยากเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น ในขณะที่อาจารย์ก็ต้องเป็นผู้เรียนไปด้วย จะต้องหมั่นศึกษา พัฒนาความรู้ รูปแบบการสอนต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา โครงการรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน จัดขึ้นเพื่อยกย่องให้เกียรติสถาบันอุดมศึกษาที่มีนโยบายมุ่งส่งเสริมอาจารย์ที่ดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความสามารถในการสร้างและรักษาคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเน้นอาจารย์ที่เป็นต้นแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์…

วิศวกรรมศาสตร์ มจธ. อันดับ 1 ในไทย จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของ Best Global Universities Rankings 2019

U.S. News & World Report สำนักข่าวที่มีชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ www.usnews.com จัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั่วโลก ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ 1,250 แห่ง จาก 75 ประเทศ โดยผลการจัดอันดับในปีนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 277 ของโลก คะแนนรวม 52.3 คะแนน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นอันดับ 2 ในประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 386 ของโลก คะแนนรวม 45.9 คะแนน ทั้งนี้มีมหาวิทยาลัยไทยเพียง 2 แห่ง ที่ติดอันดับในครั้งนี้ เกณฑ์การจัดอันดับ Best Global Universities Rankings โดย U.S. News & World Report มีตัวชี้วัดที่แสดงถึงคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลผลงานวิจัยตีพิมพ์และการอ้างอิงงานวิจัยจากฐานข้อมูลของ…

ทีม IDEA LAB ฟีโบ้ พัฒนาโปรแกรมวินิจฉัยวัณโรคจากฟิล์ม x-ray

ผลงานการวินิจฉัยวัณโรคจากฟิล์มเอกซเรย์อัตโนมัติ โดยใช้ Machine Learning จากทีม IDEA Lab พัฒนาโดยนายปฐมพงศ์ สินธุ์งาม นายธีรวร อภิชนาพงศ์ นายอุกฤษฎ์ เลิศวรรณาการ นายฐณพงศ์ ช่วงยรรยง นักศึกษาระดับปริญญาตรี และ อาจารย์บวรศักดิ์ สกุลเกื้อกูลสุข สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Open Topic จากการแข่งขันนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2561 (AIROBIC 2018)

มจธ.ได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยในประเทศ ระดับดีเยี่ยม – ดีมาก 11 สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับการประเมินคุณภาพงานวิจัยสูงสุดในประเทศ โดยได้รับการประเมินระดับดีเยี่ยม 2 สาขาวิชา ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต และวิศวกรรมเครื่องกล และระดับดีมาก-ดีเยี่ยม 9 สาขาวิชา จากการจัดอันดับการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ​ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย พ.ศ. 2560 จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.​) หรือ The Thailand Research Fund (TRF)

นักศึกษาทีม Green Heart  มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศ ในงานประชุมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยระดับเอเชีย 

นักศึกษาทีม Green Heart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ประกอบด้วย นายศิวกร จิตร์ถาวรมณี  นางสาวพนิดา อินทะเรืองศร  นางสาววาสนา สนใจ  นายณัฐพล พัดมณี  และนางสาวปรียาธิดา ศรีจักร ได้รับคัดเลือกเป็นทีมผู้แทนประเทศไทย จากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย  (Sustainable University Network: SUN Thailand) ในการนำเสนอผลงานจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ คว้ารางวัลชนะเลิศ Excellent Influence Awards ในการนำเสนอผลงานบนเวทีระดับเอเชีย The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS) ทั้งนี้มี นาย บัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวสุนทรพจน์ นักศึกษาทีม Green Heart มจธ. ได้นำเสนอผลการดำเนินการเรื่องการลดใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานทั้งในด้านการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังขยายผลไปยังโรงเรียน ชุมชน…

น้องไข่มุก นศ.มจธ.ตัวแทนประเทศไทย คว้ารางวัลการแข่งขันเต้นรำนานาชาติ ณ สิงคโปร์

นางสาวเพิร์ลรดา งามรุ่งศิริ (ไข่มุก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4  โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียฯ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเต้นรำนานาชาติ GET THE BEAT International Dance Competition 2018  ณ  Anglo Chinese Junior College ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเดือนธันวาคม 2561 คว้า 5 รางวัลจากการแข่งขัน

นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มจธ. คว้า Winner Prize 1 ใน 7 ทีมดีที่สุด Thailand Life Sciences Contest 2018

จำนวนผู้สูงอายุในสังคมไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่คนวัยทำงานใช้เวลาส่วนมากทำงานนอกบ้าน ทำให้การดูแลผู้สูงอายุในโรงพยาบาลเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาล อีกทั้งอุปกรณ์เหล่านี้มีราคาแพง ระบบการเฝ้าระวังหรือแจ้งเตือนจึงถูกพัฒนามาเป็นลำดับ เช่น การใช้เซ็นเซอร์อินฟราเรด เซ็นเซอร์วัดแรง เซ็นเซอร์อัลตราซาวน์ ส่งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อแบบไร้สาย จากข้อมูลพบว่าสถิติการล้มของผู้ป่วยมากกว่าครึ่งเกิดขึ้นในห้องนอน และมากกว่าร้อยละ 80 เกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ เตียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขึ้น-ลงเตียง การพลัดตกหกล้มทำให้บาดเจ็บ และในกรณีผู้สูงอายุ การล้มผิดท่านำไปสู่การบาดเจ็บที่รุนแรงและนำไปสู่สมรรถภาพที่ถดถอยหรือเสียชีวิตได้ ผลงาน “Never Ever Falls” ระบบเฝ้าระวังและป้องกันการตกเตียงสำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และสามารถขยายไปสู่กลุ่มเด็กเล็กได้ เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาโดย นายกิตติ ธำรงอภิชาตกุล นายชวกร ศรีเงินยวง นายวัชระพงษ์ ปิงเมือง นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ดร.ปราการเกียรติ ยังคง จากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผ่านเข้ารอบ 7 ทีมสุดท้ายของการประกวด Thailand Life Sciences Contest 2018 จัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้รับการสนับสนุน…

นศ.มีเดียอาตส์ มจธ. ชนะเลิศการประกวดแอนิเมชัน และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันระดับเอเชีย

หนังสั้นแอนิเมชัน เรื่อง “VIRTUAL” ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตการทำงานของคนในวัยเริ่มต้นทำงาน สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ Gold Prize จากการประกวดผลงานแอนิเมชัน มัลติมีเดีย TBS DigiCon6 Thailand 2018 และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการระดับเอเชีย TBSDigicon6 Asia 20th