นวัตกรรมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบเกลียวเพื่อการประหยัดพลังงาน

จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เกิดจากนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงานเพื่อตอบสนองมาตรการการประหยัดพลังงานของภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ เนื่องจากความร้อนทิ้ง (Waste heat) ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยมีปริมาณสูงและยังไม่มีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากภาครัฐและเอกชนไม่ทราบข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่มากนัก ด้วยเหตุนี้ จึงก่อให้เกิดจุดเริ่มต้นการศึกษา วิจัย ที่นำไปสู่นวัตกรรมอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน จนกระทั่งเป็น “อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อติดครีบเกลียวเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนแบบบานเกล็ดผสม”