นศ.วิศวฯ มจธ. ผู้แทนเยาวชนไทยร่วมประชุม 11 ประเทศ ผู้นำเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้แทนเยาวชนไทยรุ่นที่ 46.1 เข้าร่วมการประชุมผู้นำโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian Youth Program: SSEAYP) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้แทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 11 ประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การประชุมผู้นำรุ่นต่อไป (Next Generation Leaders Conference) ภายใต้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ (The Ship for Southeast Asian Youth Program: SSEAYP) เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจาก 11 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน…