รางวัลเยาวชนดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่น กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร และ นายพีรวิชญ์ อามาตรมนตรี นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรร่วม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 ด้านพัฒนาเยาวชน ประเภทบุคคลเยาวชนประกายเพชร