KMUTT Announcement

KMUTT Announcement มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 5 (15 มี.ค. 2563)  วิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤตของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่าประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีผู้ที่ติดเชื้อโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีความห่วงใยและได้ตระหนักถึงสุขภาพและพลานามัยของนักศึกษา บุคลากร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในด้านการเรียนการสอนและฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนเป็นสำคัญเพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ ในภาวะวิกฤติดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2541 จึงได้ประกาศวิธีปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ เพื่อป้องกันปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2562 ที่เหลือเวลาศึกษาอยู่ อ่านประกาศฉบับเต็ม มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)  ฉบับที่ 4 (15 มี.ค. 2563)  หน้าที่ความรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติการระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 สืบเนื่องจากการเกิดภาวะวิกฤติกับปัญหาการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส หรือ COVID-19 ตั้งแต่เดือนมกราคม…