ศูนย์ EESH มจธ. เปิดบ้านสีเขียว ในงาน “KMUTT OPEN HOUSE 2019”

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  (EESH) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จัดกิจกรรมเปิดบ้านสีเขียว ณ อาคาร Green Society ในกิจกรรมเปิดบ้าน “KMUTT OPEN HOUSE 2019

กลุ่มนักศึกษา Green Heart ปั่นไปปลูกต้นทองอุไร

นักศึกษา Green Heart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  ร่วมกับชมรมจักรยานสีเขียว และชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  จัดกิจกรรมปั่นจักรยานไปปลูกต้นทองอุไรในชุมชนรอบ มจธ.บางมด  เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562