มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. จัดเสวนาพัฒนาโครงการเรียนภาษาอังกฤษทุนเรียนฟรีที่มอบให้กับนศ.และนศ.เก่า มจธ.

มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดเสวนาเพื่อร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า มจธ. หรือ English Communication@KMUTT หลักสูตรภาษาอังกฤษสื่อสารเพื่อการใช้งานจริง สำหรับนักศึกษา และนักศึกษาเก่า มจธ. โดยโครงการนี้ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ดังนั้นจึงจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากกลุ่มต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญนักศึกษาเก่า มจธ. รุ่นพี่ รุ่นน้องที่เป็นเจ้าของกิจการและผู้บริหารองค์กรต่างๆ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าผู้ประกอบการต้องการบุคลากรที่มีความรู้ด้านภาษาในด้านใด ควรปรับหรือเพิ่มเติมอย่างไร รวมถึงการแบ่งกลุ่มเสวนากลุ่มนักศึกษาเก่าที่ใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานร่วมแชร์ประสบการณ์และความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน และกลุ่มเสวนาที่เคยเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการนี้ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มอบทุนสนับสนุนให้กับคณะศิลปศาสตร์ มจธ. จำนวน 2,530,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษของนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่า มจธ. หรือ English Communication@KMUTT สอนโดยอาจารย์ผู้สอนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย