มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น จับมือ ฟีโบ้ มจธ. ผลิตกำลังคนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตไทย

ในยุคที่ระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Industry 4.0 โลกการผลิตบูรณาการเข้ากับการเชื่อมต่อเครือข่ายในรูปแบบ Internet of Things (IoT) ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องพัฒนาระบบการผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรม เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรบุคคลในภาคการผลิตที่มีส่วนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ จึงเกิดความร่วมมือระหว่าง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการผลิตบุคลากรด้านหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองความต้องการในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยในปัจจุบัน รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือพัฒนาด้านวิชาการและศักยภาพของบุคลากรด้าน Factory Automation โดย บริษัท มิตซูบิชิฯ ให้การสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีของบริษัทฯ ฟีโบ้ซึ่งมีพันธกิจหลักในการวิจัยพัฒนา ให้บริการวิชาการ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มีความยินดีที่บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพ เพื่อรองรับภาคอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบการทำงาน ให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ รวมถึงสนองนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (Thailand 4.0) นายยูทาคะ…

ศูนย์ EESH จัดกิจกรรม “Bike Friday ปั่นปลูกป่า รักษาโลก”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยกลุ่มงานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จัดกิจกรรม “กิจกรรม Bike Friday ปั่นปลูกป่า รักษาโลก” เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีนักศึกษาร่วมกันปั่นจักรยานไปทำความดี บำเพ็ญประโยชน์โดยเก็บขยะบริเวณรอบวัดโอภาสีและชุมชนใกล้เคียง นอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ วัดโอภาสี นอกจากการได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์แล้วยังเป็นการปั่นเพื่อสุขภาพและยังช่วยลดโลกร้อน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา นักเรียน และบุคลากร ของ มจธ. มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และขยายผลการทำความดีให้กับชุมชนในบริเวณใกล้เคียงอันเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยในด้านการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดผลดีต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวมต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ SDGs 2030 Goal 15 Life on Land ที่ส่งเสริมด้านการ ปกป้อง ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ป่าไม้อย่างยั่งยืน ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษา กว่า 50 คน