ประกาศผลรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี มจธ.

ประกาศผลงานรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศ การออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้แนวคิด สังคมปริวรรต พิพัฒน์อนาคต Transforming society. Defining the future.   ผลงาน 3 ผลงาน ได้ผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งพิจารณาจากการสื่อความหมายตามแนวคิดที่กำหนด มีความทันสมัย สวยงาม และความเหมาะสมกับการนำไปใช้งาน และนำไปเปิดโหวตหาผู้ชนะเลิศที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากนักศึกษา บุคลากร และนักศึกษาเก่า มจธ.   โดยผลงานชนะเลิศการประกวดตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาส 60 ปี มจธ. ได้แก่ นางสาวปรมาพรรณ รวยสำราญ นักศึกษาเก่า มจธ. ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร ผลงานรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้แก่ นายรัศมีฑัต มีแก้วน้อย นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่…