ผึ้งหลวงดอมดอกไม้

Beekeeping training

Honeybee Diversity and Conservation Research

The giant honeybee, Apis dorsata

ผึ้งโพรงดอมดอกไม้

ผึ้งหลวงดอมดอกไม้ 1

ผู้เข้าร่วมอบรมตีผึ้งโพรงธรรมชาติลงกล่อง

ผู้เข้าอบรมตีผึ้งโพรง

รังผึ้งโพรง

รังผึ้งมิ้ม

รังผึ้งหลวง